Politechnika Poznańska

Centrum Praktyk i Karier
Studentów i Absolwentów

    English version
Menu
Kontakt
Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Kórnicka 5 (DS nr 3), pok. 37
61-132 Poznań
tel 048 61 6652010
fax 048 61 6652770
cpk@put.poznan.pl
Era Inżyniera
www.ei.put.poznan.pl
Wiedza dla gospodarki
http://www.wdg.put.poznan.pl/
KGOW
http://kgow.put.poznan.pl/
Oferty Ernst & Young

Partnerzy
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy


www.fundacjapp.poznan.pl

www.afera.com.pl

karieria.com.pl

globaltalents.pl

Praca Poznań

Akademia Alana Bita

Księgarnia Między Słowami

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej 'Nieprzeciętni'

Job-Tech.pl
 
Aktualności
Inspektor ds. utrzymania zieleni Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Wydział Infrastruktury Drogowej
02-08-2017 (aktualizacja 02-08-2017)

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

inspektora ds. utrzymania zieleni (zastępstwo)

nr ref. 29/2017

 

1.   Stanowisko pracy: inspektor ds. utrzymania zieleni

2.   Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Infrastruktury Drogowej

3.   Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

4.            Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:

1)            obywatelstwo polskie,

2)            wykształcenie wyższe techniczne z zakresu drogownictwa,

3)            prawo jazdy kat. B,

4)            korzystanie z pełni praw publicznych,

5)            brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnionego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 

4.    Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

1)            znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

2)            znajomość ustawy o drogach publicznych,

3)            umiejętność pracy w zespole,

4)            umiejętność pracy pod presją czasu.

 

4.            Zakres wykonywanych zadań:

1)      Prowadzenie spraw z zakresu wycinki i przycinki drzew i krzewów, w tym przygotowywanie wniosków do Starostwa Powiatowego dot. decyzji zezwalającej na wycinkę drzew,

2)      Prowadzenie spraw z zakresu przygotowania dokumentacji dot. budowy, doposażania i utrzymania bieżącego placów zabaw na terenie gminy, współpraca w tym zakresie z inspektorem nadzoru,

3)      Przygotowywanie uzgodnień i decyzji administracyjnych dot. lokalizacji urządzeń w pasie drogowym wraz z uwzględnieniem sposobu odtworzenia nawierzchni,

4)      Prowadzenia spraw z zakresu oznakowania dróg i ulic na terenie gminy, bezpośredni kontakt z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru, rozliczenia ww. prac,

5)      Prowadzenie spraw z zakresu wykonania oraz opiniowania stałych projektów organizacji ruchu, bezpośredni kontakt z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru, rozliczenia ww. prac,

6)      Prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg i chodników, bezpośredni kontakt z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru, rozliczenia ww. prac,

7)      Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawach,

8)    Rozpatrywanie wniosków i pism w ww. sprawach.

 

4.             Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych /brak windy/. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą interesantów.

 

4.            W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %

                     Tak                                                             Nie

 

 

5.             Wymagane dokumenty:

1)                 list motywacyjny,

2)            CV - z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)                 kwestionariusz osobowy, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz w Wydziale Organizacyjnym,

4)                 kserokopie świadectw pracy,

5)            kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)            kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

7)                 oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)            oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)            oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje
w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

10)         inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

11)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy,

12)         kopie dokumentów potwierdzających orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy kandydat chce skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy,

 

4.            Miejsce i termin złożenia dokumentów

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. utrzymania zieleni (zastępstwo)” osobiście w Kancelarii Urzędu albo przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, do dnia 7 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeniowej                      w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.swarzedz.eu). Dokumenty aplikacyjne kandydatów, przechowuje się przez okres             3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

 

 

 

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

   /-/  Marian Szkudlarek
    Copyright © 2004-2008  cpk.put.poznan.pl, All rights reserved Strona stworzona przez CZSK PP